15/11/2018: Elton John 2020 New London The 02 Arena date

Elton John has annouinced a New London The O2 Arena date! - Wednesday 09th December 2020 - Elton John Farewell Yellow  Brick Road Tour 2019-20